ویژگی محصول

با طراحی نوآورانه سینا تورنیکت " SINA XT " خونریزی فرد آسیب دیده در کمترین زمان ممکن متوقف میگردد. جـهـت کـنـتـرل خـونریـزی به مانند محصـولات رایج نیاز به چرخاندن چندین باره میله نبوده و امکان آموزش آســان تر و سریع تر مـحـصـول را فراهم نموده است. فناوری "سگک کنترل نیرو" به صورت خودکار و مکانیکی در زمان مورد نیاز جـهت کنترل خونریزی قفل گـردیــده که بـصـورت شنیداری قابل تشخیص بوده و بـند تورنیکت به طـور کامل دور عضو را میگیرد.
مزیت بســـــیار ویژه این تورنیکت وجود سـگـگ با قـابـلـیـت کـنـتـرل نـیـرو بـوده که تـوانـایی تـوقــف خون ریزی برای هر فردی با هر وزنی در زمان قفل شدن سگـک بــصورت مکانیکی را دارد .شریان بند سینا یکبار مصرف نبوده و امکان استفاده چند باره را فراهم مینماید.