ویژگی محصول

درمــان اصلــی خونریــزی جانکشــنال ، ایجــاد فشــار مســتقیم بــر روی عـروق بزرگـی اسـت کـه در نـزدیـک بـه ناحیـه آسـیب قـرار دارنـد در شـرایط پیـش بـیـمـارسـتـانی ، مـمکــن اسـت بـرای کاهـش ســرعـت خونریـزی ، اعمـال فشـار قابـل توجهـی بـه شـریان هـای اسـتخوان ران ایلیـاک ضـروری باشـد جانکشنال تورنیکت سینا ساده و کم حجم بوده، استفاده از آن آسان است (فقط چهار مرحله) و سریع اعمال می شود (معمولاً کمتر از 25 ثانیه). دستگاه فشرده سازی قرار گرفته بر روی کمربند به همراه سگک کنترل نیرو امکـان مـوثـرتـریـن فشار جـهـت کـنـتـرل خونریزی را مهیا نموده است. .... دستگاه فشرده سازی بر روی کمربند نزدیک محل آسیب قرار می گیرد و تا زمانی که خونریزی متوقف شود پمپاژ می شود. در صورت نیاز می توان از دو TCD برای مسدود کردن جریان خون به صورت دوطرفه استفاده کرد. طراحی ناهموار این اطمینان را می دهد که دستگاه در طول حمل و نقل محکم به بیمار متصل می شود.نحوه استفاده

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 4