ویژگی های محصول

 

با توجه به مصدومیت های ناشی از تروما در زینه شکستگی لگن میبایست تجهیزاتی مناسب با توجه به حساس بودن قسمت آسـیـب دیـده جـهـت پـوشـش این شـکـسـتـگـی تا رسیدن به محل درمان استفاده گردد. لگن با قابلیت کنترل نیرو این امکان را به امداد رسان ها میدهد تا در زمان آسیب دیدگی با فشار بهینه به قسمت آسیب دیده ( نه کمتر و نه بیشتر از حد نیاز) قسمت آسیب دیده را پوشش دهد. امداد رسان بدون آنکه بخواهد از نظر شخصی و حسی خود برای بستن لگن استفاده نماید سگک با قابلیت کنترل نیرو این امکان را به امداد رسان داده تا در زمان مناسب قفل و محل آسیب دیده پوشش داده گردد.

ـ